Finansinių ataskaitų parengimas

1. Balanso parengimas;

2. Pelno (nuostolių) ataskaitos parengimas;

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos parengimas;

4. Pinigų srautų ataskaitos parengimas;

5. Finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto parengimas;

6. Investicijų ataskaitos parengimas;

7. Kitų ataskaitų, pagal kliento poreikį, parengimas.